Kathmandu - Adam Drawbridge
Durbar Square, Bhaktapur