Kathmandu - Adam Drawbridge
Stupa near Durbar Square, Kathmandu