Tokyo - Adam Drawbridge
Shinkansen, Tokyo to Kyoto